“De Gouden Tip” van Karate Bob: een nieuwe Multatuli…by ROBERT JAN KELDER

 

 

Grb-Srbija -KRUNA   y1pn31KDOoQTghGiV8CdkN-eSP5Y2ARZxHBYr_wncWikID5V_q9rXfnjV2VL7DM_sZHYCK-HKF8_mE  Grb-Srbija -PETOKRAKA-2
СЕРБСКЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ
 
 
 THE SERBIAN INTERNET NEWS
 
 
              serbflag

globe2
 
 

 

 
 
 

"De Gouden Tip" van Karate Bob: een nieuwe Multatuli…‏

 
 
Robert_Jan_Kelder[1]
 
by ROBERT JAN KELDER

 
"De Gouden Tip" van Karate Bob: een nieuwe Multatuli…‏
Van:

rjkelder (rjkelder@planet.nl)

Verzonden:

woensdag 3 december 2008 0:37:24

Aan:

Bijlagen:

3 bijlage(n)

 

image001.jpg (6,4 kB), Zojuist v…doc (52,1 kB), Besprekin…doc (24,4 kB)

Persbericht Uitgeverij Willehalm Instituut

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Douwes_Dekker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Havelaar_(boek)

Een nieuwe Multatuli is opgestaan:

Karate Bob, auteur van “De Gouden Tip”, een meesterwerk volgens misdaadverslaggever H. J. Korterink…

HUND=goudentip

Amsterdam, 2 december 2008 – “De Gouden Tip – De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn” door Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob, werd in het begin van oktober 2008 door Uitgeverij Willehalm uitgebracht.  Over de al voor de uitgave ontstane controverse of dit werk zich schuldig maakte aan smaad door veelal onverbloemd man en paard te noemen, schreef uitgever Alfred Scheepers van Olive Press  in Amsterdam op 19 augustus 2008 de volgende email aan een collega-uitgever:  “Ik beoordeel dit van de buitenkant. Mogelijk zou ik als ik het bekeken had er anders op reageren. Waar ik naar kijk zijn de argumenten die je aanhaalt. En er kwam mij een vergelijking voor de geest. De kritiek die je nu uit zou in de 19e eeuw met hetzelfde recht hebben kunnen worden geuit (en is misschien ook wel geuit) tegen de [Max] Havelaar van Multatuli. Ook daar worden enige werkelijke personen, namelijk de regent en de resident beschuldigd vanuit een subjectief standpunt, zonder grondig onderzoek, zonder hoor en wederhoor. Ook daar zouden zowel resident en regent met recht en reden een klacht wegens smaad hebben kunnen indienen.  Ook daar heeft men besloten althans maar de naam van de resident te veranderen (voor een inlander hoefde dat niet). En toch geldt de Havelaar als summit van de Nederlandse literatuur.“

Hoewel Scheepers meteen daarna schrijft: “Nu moet ik eerlijk toegeven dat mijn intuïtie me zegt dat dat werk van Mitritc (of hoe heet hij) wel niet de literaire status van de Havelaar zal hebben. Niettemin is het principe gelijk.”, denkt klaarblijkelijk misdaadverslaggever H. J. Korterink daar anders over. Op zijn site http://misdaadjournalist.weblog.nl/misdaadjournalist/2008/10/dinsdag-14-okto.html schreef hij: In het diepste geheim blijkt hij [Mitric] bezig te zijn geweest met een meesterwerk: het boek ‘De Gouden Tip – De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn’. Nu ken ik die Heijn-zaak toevallig erg goed, maar het blijkt dat ik – en velen met mij – er altijd helemaal naast hebben gezeten. Niet Gerrit Jan Heijn, maar kroonprins Willem-Alexander was in september 1987 het beoogde doelwit en het was geen eenmansactie van een wraakzuchtige werkloze ingenieur uit Landsmeer (Ferdi E.), maar het werk van een criminele bende die handelde in opdracht van duistere kringen binnen de Nederlandse geheime dienst. Bovendien waren er voorbereidingen om een staatsgreep te plegen, die door het uitgebreide undercover- en informantenwerk van voormalig Joegoslavische geheimagent Slobodan Mitric (alias Karate Bob) werden ontdekt en die hij vervolgens in samenwerking met de Koninklijke veiligheidsdienst verijdelde. Zijn pogingen ook nog de moord op G. J. Heijn te verhinderen dan wel op te helderen, werden door bepaalde kringen binnen de Nederlandse overheid gedwarsboomd: hij wordt voor de zoveelste keer voor een vermeende verkrachting gearresteerd, opgesloten en veroordeeld.

Dan geeft ook Korterink gas terug: hij blijkt “De Gouden Tip” weliswaar als een literair meesterwerk te beschouwen, maar reduceert het eigenlijke werkelijkheidsgehalte daarvan tot Mardurodam-proporties, indien hij verder schrijft: “De uitgever roept op tot een parlementaire enquête. Als het allemaal waar is, mag dat ook wel. Ik mis één detail: Alberto Stegeman ontbreekt in het namenregister. Dat was geen actie van SBS6, maar een op het nippertje mislukte poging van Osama Bin Laden om een F16 te stelen en daarmee Madurodam te bombarderen. Wie zich wil laten overtuigen: via deze website is het allemaal te volgen.” Bij voorbeeld door op die site onbevooroordeeld het proces-verbaal van oud-voorzitter van Amnesty International Prof. Rüter in de zaak Mitric te lezen, dat nog niet als bijlagen kon worden gepubliceerd en dat in grote lijnen exact de verhaallijn van De Gouden Tip volgt.

Bij deze roept daarom het Willehalm Instituut opnieuw op tot een parlementaire enquête op grond van de nieuwe onthullingen die in deze autobiografische reality thriller te berde worden gebracht over de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn en de welwillende lezers deze oproep kracht bij te zetten. (RJK)

  SLOBODAN RADOJEV MITRIC

Alias Karate Bob
DE GOUDEN TIP
De verstrengeling van onder- en bovenwereld en
de moord op G. J. Heijn

Uitgeverij Willehalm Instituut

IRIS & SLOBODAN
(1985)

SLOBODAN & IRIS
(2001)

SLOBODAN RADOJEV MITRIC
DE GOUDEN TIP
In haar autobiografie De verzoening beschrijft Hank Heijn een ontmoeting met een zekere Karate Bob (Slobodan Mitric) die een ‘gouden tip’ beweerde te hebben over de ontvoering in september 1987 van haar echtgenoot Gerrit Jan Heijn. Dit bleek volgens de weduwe echter niets meer te zijn dan de verbeelding van deze als “killer” en “verkrachter” bekende figuur.
Deze werkelijkheidsroman beschrijft historische gebeurtenissen die vanaf een jaar vóór het rampzalige moment dat de multimiljonair Gerrit Jan Heijn op brute wijze ontvoerd en vermoord werd tot september 1987 plaatsgevonden hebben. Eind 1986 zijn duistere elementen binnen de Nederlandse geheime diensten bezig een staatsgreep voor te bereiden en topleden van de onderwereld in te huren om kroonprins Willem Alexander te ontvoeren en 100 miljoen gulden van het Koninkrijk der Nederlanden af te dwingen. Een van de samenzweerders was een
luchtvaart- en elektro-ingenieur, die uit zijn functie ontslagen was…
Contra-inlichtingendiensten van het Koninkrijk met hulp van Reserve Police Internatio-nal speciaal agent, een zekere privédetective Dr. Troublemaker, slaagden er echter in de samenzweerders op te sporen. Korte en snelle acties volgden elkaar op, die bijna alle samenzweerders van de aardbol deden verdwijnen. De overgebleven bendeleden beslui-ten nu ter dekking van hun onkosten een miljonair te ontvoeren en vermoorden…
De Nederlandse overheid is door het uitgebreide undercoverwerk van Dr. Troublemaker volledig op de hoogte gesteld van de plannen van de samenzweerders. Meteen na zijn ontvoering zal het slachtoffer worden gedwongen om tot twintig te tellen, wat op een bandrecorder opgenomen zal worden. Daarna zullen de ontvoerders zijn pink afsnijden, hem vermoorden en begraven. Vervolgens zal de bende een losgeld van 10 miljoen gulden in twee achtereenvolgende betalingen eisen; beide keren de helft in diamanten en de andere helft in verschillende valuta. Zodra de familie Heijn om een tastbaar bewijs zal vragen of het slachtoffer nog in leven is, zullen de ontvoerders het bandje opsturen. Wanneer om een foto van de ontvoerde gevraagd wordt met de laatste editie van De Telegraaf in zijn hand, zullen de ontvoerders de afgesneden vinger sturen. Vanaf het moment dat de eerste betaling geleverd wordt, zal van de bende niets meer vernomen worden…
Lees deze “ontroerende en huiveringwekkende, historische spionagethriller” (proeflezer Ton Majoor) met zijn vele verrassende vertellagen en verbluffende, zelfs hilarische wen-dingen en oordeel zelf of dit echt DE GOUDEN TIP is.
Dit aan wijlen Iris Mitric-de Vries opgedragen en rijk geïllustreerde boek wordt voorafgegaan door een open brief van Slobodan Mitric aan Mevr. Hank Heijn, een verantwoording en oproep door de uitgever en een samenvatting en lijst van dramatis personae. Het wordt afgesloten met een vierdelig nawoord en 11 bijlagen, waaronder een chronologische levensbeschrijving van de auteur en een open brief aan Koningin Beatrix, beide ook met nieuwe feiten.
ISBN 978-90-73932-11-1
NUR 402, 331, 338
(waar gebeurde verhalen, detective, spionage roman)

Uitgeverij Willehalm Instituut
www.willehalm.nl

 

L’ATELIER DE LA LIBERTE

http://l-atelierdelaliberte.spaces.live.com/


SLOBODAN & IRIS

TAMO GDE NI MA[TA PUTA NEMA…
IZNAD ZVEZDA I MNOGO DAQE
TAMO SI OTI[LA MOJA VOQENA..
OSTAVI MENE NA SVETU SAMA..
VEROVALA SI DO POSLEDWEG DAHA..
U BOGA I VE^AN @IVOT..
BEZ KOLEBAWA..
JA NEVERUJEM VE] ZNAM!
BOGIWO BOJA!
BEZ TEBE JE MENI VE^NA TAMA..
ZAUVEK TVOJ ]UMPI!

 

 

Ovu kwigu posve}ujem mojoj vernoj qubi

IRIS MITRI] – DE VRIES

Kojoj su du{mani po~etkom Januara 2006 godine ubrizgali otrov…

SLOBODAN


Danas 21 marta 2008 god. Pojavijo se na svetlost dana novi [pijinski roman srbskog romanopisca Slobodana Pivqanina..
644 strana
]erilica

SLOBODAN RADOJEV MITRI]
ZLATNA INFORMACIJA

Pre godinu ipo dana Antropozof & Izdava~ Robert Jan Kelder re~e kwievniku Slobodanu Radojevom Mitri}u da je udovica Gereta Jana Heina , napisala knjigu o otmici i ubistvu wenog supruga..
U toj autobiografiji spomiwe ona nekog Karate Boba koji je po woj tobo`e imao
ZLATNU INFORMACIJUu vezi otmice i ubistva holandskog multimilijonera.. gde se ispostavilo, tvrdi udovica , da je to sve bila ma{taubice i siledzije”, po zlu glasu poznatog Karate Boba..
Ovaj roman opisuje stvarna zbivawa gotovo godinu dana pre kobnog momenta Multi milijonera, sve do momenta kad je
Geret Jan Hein kidnapovan i ubijen..
Negde krajem 1986 godine ,mra~ni tipovi Holandskih tajnih slu`bi pripremaju dr`avni udar ,anga`uju vrhunske ~lanove podzemqa da kidnapuju predstonaslednika i iznude 100 mlijona guldena od Kraqevine Holandije, jedan od aktera ove zavere je avijo elektro in`iwer koji je bijo isteran sa posla….
Kontra Obave{tajne Slu`be Krawevine Holandije uz pomo} jednog
WACE (World Atomic Contra Espionage) specijalca nekog Dr.Problema uspevaju da u|e u trag zaverenicima..
Slede muwevite i brze tajne akcije, gde skoro svi zaverenici is~ezavaju sa ovog sveta..
Amputirana zavereni~ka banda, da bi pokrila tro{kove, odlu~uje da onda kidnapuje jednog multimilijonera..
Holandskoj dr`avi poznati su planovi zaverenika..
@rtva mora odmah posle kidnapovnja da bude priseqena da broji do dvadeset, gde }e se sve snimati na magnetofonu..
Zatim }e mu zlo~inci otse}i mali prst i odmah ga ubiti i zakopati..Banda |e onda tra`iti 10 milijona guldena u dve rate. Oba puta, pola u brilijantima a pola u mnogim valutama.. ~im familija zatra`i opipqiv dokaz da je `rtva `iva , otmi~ari {aqu magnetofonsku traku.. kad familija tra`i da se oteti slika pored posledweg izdawa Holandskog dnevnog lista
De Telegraff.. otmi~ari {aqu otse~en prst.. Familija ispla}uje prvu ratu.. od tog momenta otmi~ari se vi{e nikad ne}e javiti…
^itajte i sami sudite je li ovo zbiqa
ZLATNA INFORMACIJA

L’ATELIER DE LA LIBERTE

DR.SLOBODAN RADOJEV MITRI]

ZLATNA INFORMACIJA

644 strana – ]erilica
ISBN/EAN: 978-90-74724-08-1

 

===============================================================

 ADD NEWS ON YOUR SITE FREE!!!

 

TRANSLATE

  http://translate.google.com/translate_t?hl=nl

 

—————————————————–
—————————————
—————–
 
 

 

SERBSKE INTERNET NOVINE  NE ODGOVARAJU ZA

SADRZAJ OBJAVLJENIH CLANAKA I KOMENTARA. MISLJENJA IZNESENA U CLANCIMA ILI

KOMENTARIMA SU PRIVATNO MISLJENJE AUTORA CLANKA ILI KOMENTARA I MOZDA NE

PRESTAVLJAJU STAVOVE REDAKCIJE SERBSKIH INTERNET NOVINA

 

SVI VASI KOMENTARI BICE OBJAVLJENI -SERBSKE INTERNET  NOVINE NE

PRIPADAJU BILO KOJOJ POLITICKOJ STRANCI – MI SE U SVEMU RAZLIKUJEMO OD

PODREPASA, KOJI SU U SLUZBI ILI  ISTOCNE ILI ZAPADNE PETE KOLONE… I KOJI

MORAJU PRETHODNO TRAZITI ODOBRENJE MOGU LI OBJAVITI VASE KOMENTARE…

SRDACNO

GLAVNI UREDNIK SERBSKIH INTERNET NOVINA

DR. SLOBODAN PIVLJANIN

card1

POSALJITE VAS KOMENTAR

the.serbianarmy@hotmail.com

 

 

Advertisements
This entry was posted in Boeken. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s