APOKALIPS 1939-2022=PRIPREMIJO SLOBODAN KALUDJER

 

 

 

 

THE SERBIAN ARMY  

SRPSKA ARMIJA – THE SERBIAN ARMY – L’ARME SERBEE

 

http://theserbianarmy.spaces.live.com/

 

    http://www.crazyprofile.com/scroller/scroller-sign.swf
Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

 

 

  srbijadotokija

SRPSKA ARMIJA JE SRPSKI NAROD!

SRPSKI NAROD JE SRPSKA ARMIJA!

ssss=zastava
Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

SLOBODAN PIVLJANIN  

DIREKTOR & IZDAVAC

IRIS DE VRIES

4 JANUARI 194210 JANUARI 2006

 

 
        

AMERICKA ZASTAVARUSKA ZASTAVA

GAJA

by IRIS & SLOBODAN
 
 
 

 

 

APOKALIPS

 2009-2013 ??? 

 

 

PRIPREMIJO SLOBODAN KALUDJER

 

The Revelations of Saint Bridget (Birgitta) of Sweden

I am your God who was crucified on the cross, true God and true man in one person, and who am present in the hands of the priest everyday. Whenever you offer any prayer to me, always end it with the desire that my will and not yours be done always. I do not hear your prayers on behalf of those already condemned. Sometimes, too, you wish something to be done that goes against your salvation, which is why it is necessary for you to entrust your will to me, for I know all things and do not provide you with anything but what is beneficial. There are many who do not pray with the right intention, which is why they do not deserve to be heard.

There are three kinds of people who serve me in this world. The first are the ones who believe me to be God and the giver of all things who has power over everything. They serve me with the intention of obtaining temporal goods and honor, but the things of heaven are as nothing to them, and they would just as soon lose them so that they can obtain present goods. Worldly success in everything falls to their share, according to their wishes. Since they have lost the eternal goods, I recompense them with temporal comforts for whatever good service they do for me, right down to the last farthing and their very last moment. The second are the ones who believe me to be God almighty and a strict judge, but who serve me out of fear of punishment and not out of love of heavenly glory. If they did not fear me, they would not serve me.

The third are the ones who believe me to be the Creator of all things and true God and who believe me to be just and merciful. They do not serve me out of any fear of punishment but out of divine love and charity. They would prefer any punishment, if they could bear it, rather than once provoke me to anger. They truly deserve to be heard when they pray, since their will accords with my will. The first kind of servant will never depart from punishment or get to see my face. The second will not be punished as much but will still not get to see my face, unless he corrects his fear through penitence.

 

Ja sam tvorac neba i zemlje, jedan u bo`anstvu s Ocem i Duhom Svetim. Ja sam taj koji je govorio prorocima i patrijarsima i onaj sam koga su i{~ekivali. Zbog ~eznawa wihova i u saglasnosti s Mojim obe}anjem, preuzeo sam telo bez greha, bez putenosti, u{av{i u telo Bogorodice poput sunca {to sija kroz naj~i{}i kristal. Svetlost ne o{te}uje staklo kada prolazi kroz wega, tako niti Bogorodica nije izgubila nevinost kada sam uzeo qudsku prirodu. Telo sam preuzeo, a da nisam predao svoje bo`anstvo.

Sa svojom qudskom prirodom bio sam u utrobi Bogorodice, no ipak ni{ta mawe nisam bio Bog koji s Ocem i Duhom Svetim upravqa i ispuwava sve stvari. Svjetlost nije nikada odvojena od vatre, niti je Moje bo`anstvo ikada bilo odvojeno od Moje qudskosti, ~ak ni u Mojoj smrti. Ja sam `eleo da Moje ~isto i bezgre{no Telo bude izrawavano od tabana nogu do krune Moje glave za grijehe svih qudi i da budem pribijen na krst. Ono se sada daje svakoga dana na oltaru da bi Me qudi mogli vi{e voleli i ~e{}e se prisje}ati Moje milosti.

No danas, ja sam ipak potpuno zaboravqen, zanemaren i ismijavan, poput kraqa izba~enog iz vlastitog kraqevstva, na ~ije je mjesto izabran pokvareni lopov i slavqen umjesto wega.
@elim da Moje kraqevstvo bude unutar ~ovjeka i po pravu Ja bih trebao biti wegov kraq i gospodar, jer sam ga stvorio i otkupio. Ali sada, on je prekinuo i oskvrnuo vjeru koju mi je obe}ao na kr{tewu. On je prekr{io i odbio pravila koja sam mu odredio. On voli svoju samovoqu i s omalova`avawem odbija Me slu{ati. Osim toga, on slavi najpokvarenijeg lopova, |avola, iznad Mene i obavezuje mu svoju vjeru.

\avao je zaista lopov jer zlim isku{ewima i la`nim obe}awima krade za sebe qudsku du{u koju sam otkupio svojom vlastitom krvlju. To nije zato {to bi on, kao, bio ja~i od mene da ih mo`e krasti, jer Ja sam tako mo}an da sve mogu u~initi jednom rije~ju i tako sam pravedan da ne bi napravio ni najmawu nepravdu, niti kada bi Me to pitali svi sveci.

Po{to ~ovjek, kojemu je dana slobodna voqa, dragovoqno prezire moje zapovedi i prihva}a |avola, onda je i potpuno pravedno da osjeti tiraniju }avola.
\avao je stvoren dobar od Mene, ali je pao kroz svoju vlastitu pokvarenu voqu i postao, tako re}i, Moj sluga koji pokvarenima donosi kaznu. Iako sam sada tako preziran, ipak sam jo{ toliko milostiv da }u oprostiti grijehe svakome ko zatra`i moju milost i ponizi se, i oslobodi }u ga od zlog lopova.

Ali one koji budu ustrajali u nepo{tivawu Mene, obi}i }u sa svojom pravdom i ~uv{i to oni }e se tresti i oni koji to osjete govori }e: Jao nama, {to smo uop{te ro|eni ili bili za~eti, jao nama, {to smo izazvali gwev Gospodara veli~anstva.

Ali ti, }erko Moja, koju sam izabrao za Sebe i s kojom pri~am u duhu, voli Me sa svim srcem svojim, ne onako kako voli{ svoga sina ili }erku ili bli`we, ve} vi{e od bilo ~ega na svetu! Stvorio sam te i nisam {tedio niti jedan od Mojih udova u patwji za tebe. I opet, toliko qubim tvoju du{u da kad bi to bilo mogu}e, radije bih dopustio da me ponovno razapnu na krst, nego da te izgubim.

Ugledaj se na Moju poniznost: Ja, koji sam kraq slave i an|ela, bio sam odeven u jadnim drowcima i stajao go uza stup dok su Moje u{i slu{ale sve vrste uvreda i ismijavawa.
Podredi svoju voqu Mojoj jer Moja Majka, tvoja Bogorodica, od po~etka do kraja nije nikada `elela i{ta osim onog {to sam Ja `eleo. Ako Me poslu{a{, tvoje }e srce biti s Mojim srcem i bi }e zapaqeno Mojom qubavqu na isti na~in kao {to i svaka suva stvar u dodiru s vatrom plane. Tvoja du{a bi }e ispuwena sa Mnom i Ja }u biti u tebi i sve prolaze stvari postat }e ti gorke, a sve po`ude tijela }e biti poput otrova.

Odmarat }e{ se u Mojim bo`anskim rukama, gdje nema po`ude tela, samo radosti i duhovnog zadovoqstva. Tamo je du{a, u unutrini i vani nasla|ena, ispuwena rado{}u te ne misli i ne `eli ni{ta osim sre}e kojou poseduje.
Zbog toga voli samo mene i ima }e{ sve {to {eli{ i to u izobiqu. Nije li pisano da udovi~ino uqe nije podbacilo sve do dana kada je Gospodin poslao ki{u zemqi po re~ima proroka? Ja sam istinit prorok. Uqe, radost i odu{evqenost nikada te ne}e nedostajati ako bude{ verovala u Moje re~i i ispuwavala ih…

 

 

 

 

 

BARAK-HUSEIJN I NJEGOVA ANUMA

 

OBAMA=turbo_obama

Barack Hussein Obama

 

 

 

 

       

  PROPHECY PREDICTION OF WORLDWIDE US DOLLAR ECONOMIC COLLAPSE FOLLOWED BY WORLD WAR 3

 

 

              

9/11 Coincidences (Part 1)

 

 

9/11 Coincidences (Part Six)

 

    Hiroshima Atomic Bomb Reenactment 

 

Atomic Bombs in Action

 

  

  A real Nuke explosion!!!

 

 

  Attack Russia and Die [American Version]

 

RUSKE ATOMSKE BOMBE

IZVESTIA

http://media.izvestia.ru/society/article522/

3. Раньше, когда, казалось, калькуляция времен холодной войны ушла в прошлое, можно было не особенно скрупулезно подсчитывать баланс снятых с боевого дежурства и поставленных на него стратегических ракет и боеголовок. Сейчас же, когда практически прерван диалог по проблемам безопасности, этот баланс приходится считать внимательно. Тополя-М (SS-27) ставятся на дежурство не так быстро. "Булава" еще не готова, хотя, нет сомнений, придет на вооружение новых подлодок. В этой ситуации снятие с боевого дежурства 46 ракет SS-19 с 276 боезарядами – непозволительная роскошь. Да и другие типы стратегических ракет шахтного и мобильного базирования, созданные еще в советское время, списывать со счетов рано. Взгляните, на что они способны.

Oops! Russia Nukes America

 

 

Voevoda-King Missile(Царь Ракета)

 

 

 

Испытания модернизированной ракеты "Тополь-М"

 

 

  Тополь-М (Rammstein)

 

 

NATO

 

 

BARAK HUSEIN

 

 Barack Husein Reptilian illuminati PROOF INCLUDED!!!

  SONIC BOOM

  Spanish Army SAM "Patriot"

Nuclear Bomb

 

                                   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B7NVu0_THu4&eurl=http://media.izvestia.ru/society/article535/&feature=player_embedded

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=z5uxElGvEZg&eurl=http://media.izvestia.ru/society/article535/&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=cQGDb2FpxLk&eurl=http://media.izvestia.ru/society/article535/&feature=player_embedded

 

http://media.izvestia.ru/society/article522/

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6W7p3pBPmYA&eurl=http://media.izvestia.ru/society/article535/&feature=player_embedded

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=H1sS1TmXF38&eurl=http://media.izvestia.ru/society/article535/&feature=player_embedded

 

 

=======================

==================

===

 

DE BOULEVARD VAN GEMISTE KANSEN (2) GENERAL CRVENE ARMIJE 1946 GODINE = GAVRILI PETROV MITRIC HET GROTE KARATE BOEK VAN KARATE BOB LIBERTY OF THE PRESS = ISBN 978-74724-07-4

 

KLACHT DVD

KLAHT - DVD FILM - OF THE IRIS DE VRIES

piva

stah od ravnogorstva - korice 

 GEHEIM-AGENT VAN TITO

TITOV OBAVESTAJAC BY SLOBODAN PIVLJANIN 

  http://sites.google.com/site/latelierdelaliberte/Home/geheim-agent-van-tito-by-slobodan-pivljanin

 

 

 TITOV OBAVESTAJAC BY SLOBODAN PIVLJANIN 

http://sites.google.com/site/srbskaarmija/Home/dr-slobodan-radojev-mitric-ispovest-jednog-razocaranog-udbasa-feljton-u-danas-od-14-aprila-2004-godine-do-10-maja-2004-godine-plagijat-zorana-jovanovica-desimira-tosica 

  TITO'S MOORDMASCHINE

 TITOVA MASINA ZA UBIJANJE BY SLOBODAN PIVLJANIN

 http://internetnovineserbske.spaces.live.com/blog/cns!E927C3A9FB9FF104!9497.entry

 

 NEDERLAND'S MAFFIA

 

OPERACIJA BLIZANCI

 OPERATION TWINS I

http://www.willehalm.nl

 OPERATION TWINS II

  www.willehalm.nl

 

CONFESSIONS OF A DISGRUNTLAD SPY

  www.willehalm.nl

 

HUND=goudentip

 http://www.willehalm.nl/degoudentip.htm

 

  the.serbianarmy@hotmail.com    

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s